Inami Riziv

Tarificatie binnen de klinische biologie: een ingewikkeld kluwen?

19-10-2017

Een ingewikkeld kluwen?

Het bepalen van de kostprijs van een labo-onderzoek kan soms ingewikkeld zijn en houdt meer in dan het optellen van de kostprijs van de individuele testen. Wij zetten de belangrijkste principes op een rij.

Nomenclatuur

In de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (terug te vinden op de site van het RIZIV www.riziv.fgov.be/NL/nomenclatuur) zijn een aantal artikels voorbehouden voor laboratoriumgeneeskunde. Laboratoriumgeneeskunde wordt door het RIZIV gedefinieerd als klinische biologie, anatomo-pathologie en genetica.

Artikelnummer

Inhoud

3§1

Gewone verstrekkingen klinische biologie (huisarts/specialist)

18§2, B. e)

Nucleaire geneeskunde in vitro (RIA)

24

Klinische biologie (testen, forfaitaire honoraria en HPV)

24bis

Moleculaire biologie op genetisch materiaal van micro-organismen

32

Anatomo-pathologie

33

Genetische onderzoeken door erkend centrum voor menselijke erfelijkheid

33bis

Moleculaire biologie op menselijk genetisch materiaal (door klinisch-biologen, anatoom-pathologen en genetici)

Elk van de verstrekkingen beschreven in bovenstaande artikels hebben twee nomenclatuurnummers: één voor ambulante patiënten (ook te gebruiken door privé-labo’s) en één voor gehospitaliseerde patiënten. Cumulregels verbieden de gelijktijdige aanrekening van combinaties van nomenclatuurnummers (te beschouwen per voorschrift, niet per dag), bijvoorbeeld de combinatie van amylase en lipase (cumulregel 337). Diagnoseregels beperken de RIZIV-terugbetaling tot bepaalde diagnosegroepen, bijvoorbeeld PSA slechts 2 keer per jaar in follow-up of 1 keer per jaar bij een patiënt ouder dan 40 jaar met familiale antecedenten (diagnoseregels 5, 96 en 97). Analyses die buiten RIZIV-terugbetaling vallen, worden aangerekend aan de patiënt. Dit wordt steeds vermeld op ons aanvraagformulier.

Elke verstrekking (dus elk nomenclatuurnummer) krijgt een B-waarde toegewezen, dat is een maat voor de kostprijs of honorarium van een verstrekking. Bijvoorbeeld, de bepaling van glucose in bloed heeft als B-waarde B50. Oorspronkelijk (in 1989) was 1 B-waarde gelijk aan 1 Belgische frank. Deze waarde werd sindsdien regelmatig geïndexeerd (soms ook negatief) en momenteel (sinds 01/01/2017) komt 1 B-waarde overeen met €0.0309. Zo bedraagt het honorarium van bv glucose 50 x €0.0309 = €1.54.

Tarificatie bij de ambulante patiënt

De volledige kostprijs van een labo-onderzoek (tegemoetkoming van het RIZIV + eventueel remgeld voor de patiënt) wordt bij de ambulante patiënt bepaald door 2 onderdelen:

  • 25% honorarium per verstrekking: voor elke analyse die wordt uitgevoerd, wordt 25% van de kostprijs door het RIZIV betaald als honorarium. In het voorbeeld van glucose betaalt het RIZIV dus 0.25 x €1.54 = €0.39.
  • Forfaitair honorarium per voorschrift/24 uur: om te bepalen welk forfaitair honorarium mag worden aangerekend, wordt per voorschrift de som van de B-waarden van alle aangevraagde analyses gemaakt (zie tabel). De tegemoetkoming door het RIZIV en dus het remgeld voor de patiënt is afhankelijk van de som van de B-waarden en of de patiënt een voorkeursregeling geniet:
  • Enkel analyses aangevraagd uit artikel 3, 18 en/of 24
  • Enkel analyses aangevraagd uit artikel 3, 18 en/of 24

Dit geldt enkel voor verstrekkingen uit artikel 3, 18 en 24 (meeste courante analyses). Voor verstrekkingen uit artikel 24bis en 33bis (bv PCR voor SOA’s) wordt 100% van de kostprijs als honorarium toegekend.

Som B-waarden

Honorarium (€)

Tegemoetkoming ambulant (€)

Met voorkeursregeling

Zonder voorkeursregeling

<700

19.23

19.23

19.23

700 - <1750

31.13

27.41

22.43

1750 - <3500

35.25

31.53

22.29

≥ 3500

37.32

33.60

21.65

Voorbeelden

Som van de B-waarden = 460 à Forfait voor B<700

  • Patiënt betaalt geen opleg (want B<700) (zie tabel)
  • RIZIV betaalt forfaitair honorarium van €19.23 + 25% honorarium per verstrekking
  • Patiënt betaalt opleg (€12.96 of €3.72 met voorkeursregeling)
  • RIZIV betaalt forfaitair honorarium van €35.25 + 25% honorarium per verstrekking

Som van de B-waarden = 3075 à Forfait voor B1750 - <3500

Tarificatie bij gehospitaliseerde patiënt

De tarificatie van een labo-onderzoek bij een gehospitaliseerde patiënt wordt niet alleen bepaald door honoraria per verstrekking van het labo, maar ook door forfaitaire honoraria per opname in het ziekenhuis en forfaitaire honoraria per ligdag.