Header2023 32

Tarificatie binnen de klinische biologie

Het bepalen van de kostprijs van een labo-onderzoek kan soms ingewikkeld zijn en houdt meer in dan het optellen van de kostprijs van de individuele testen. Wij zetten de belangrijkste principes op een rij.

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

In de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zijn een aantal artikels voorbehouden voor laboratoriumgeneeskunde. Laboratoriumgeneeskunde wordt door het RIZIV gedefinieerd als klinische biologie, anatomo-pathologie en genetica.

Elk van de verstrekkingen hebben twee nomenclatuurnummers: één voor ambulante patiënten en één voor gehospitaliseerde patiënten.

Cumulregels verbieden de gelijktijdige aanrekening van combinaties van nomenclatuurnummers.

Diagnoseregels beperken de RIZIV-terugbetaling tot bepaalde diagnosegroepen zoals bijvoorbeeld PSA (slechts 2 keer per jaar in follow-up of 1 keer per jaar bij een patiënt ouder dan 40 jaar met familiale antecedenten).

Analyses die buiten RIZIV-terugbetaling vallen, worden aangerekend aan de patiënt. Raadpleeg hier de lijst met niet-terugbetaalde verstrekkingen.

Elke verstrekking krijgt een B-waarde toegewezen. Dat is een maat voor de kostprijs of honorarium van een verstrekking. Zo heeft bijvoorbeeld de bepaling van glucose in bloed als B-waarde B50. momenteel komt 1 B-waarde overeen met €0.0309. Zo bedraagt het honorarium van glucose 50 x € 0.0309 = €1.54.

Tarificatie bij de ambulante patiënt

De volledige kostprijs van een labo-onderzoek (tegemoetkoming van het RIZIV + eventueel remgeld voor de patiënt) wordt bij de ambulante patiënt bepaald door 2 onderdelen:

  • 25% honorarium per verstrekking Voor elke analyse die wordt uitgevoerd, wordt 25% van de kostprijs door het RIZIV betaald als honorarium. In het voorbeeld van glucose betaalt het RIZIV dus 0.25 x €1.54 = €0.39.
  • Forfaitair honorarium per voorschrift / 24 uur Om te bepalen welk forfaitair honorarium mag worden aangerekend, wordt per voorschrift de som van de B-waarden van alle aangevraagde analyses gemaakt. De tegemoetkoming door het RIZIV en dus het remgeld voor de patiënt is afhankelijk van de som van de B-waarden en of de patiënt een voorkeursregeling geniet. Dit geldt enkel voor verstrekkingen uit artikel 3, 18 en 24. Voor verstrekkingen uit artikel 24bis en 33bis (bvb. PCR voor SOA’s) wordt 100% van de kostprijs als honorarium toegekend.

Tarificatie bij gehospitaliseerde patiënt

De tarificatie van een labo-onderzoek bij een gehospitaliseerde patiënt wordt niet alleen bepaald door honoraria per verstrekking van het labo, maar ook door forfaitaire honoraria per opname in het ziekenhuis en forfaitaire honoraria per ligdag.