181679891

Hoe wordt een patiëntenfactuur opgemaakt?

Een patiëntenfactuur is steeds de som van het remgeld (zie hieronder) en de kostprijs van niet-terugbetaalde analyses. Op de voorzijde van uw factuur kan u steeds het bedrag vinden dat ten laste is van uw mutualiteit, naast het bedrag dat door u betaald moet worden. Op de achterzijde van uw factuur kan u het detail zien van uw factuur:

 • De beschrijving verwijst naar de prestatie van het laboratorium: dit kan een analyse zijn of een forfaitair honorarium (zie hieronder).
 • Het nomenclatuurnummer verwijst naar de specifieke prestatie van geneeskundige verstrekking (analyse of forfaitair honorarium (lees hier meer)). Voor een niet-terugbetaalde analyse zal hier een pseudo-nomenclatuurnummer te vinden zijn, eigen aan het laboratorium.
 • In de kolom "patiënt" kan u het bedrag per prestatie vinden dat aan de patiënt wordt gerekend.
 • In de kolom "V.I." kan u het bedrag terugvinden dat per prestatie ten laste gelegd wordt aan uw verzekeringsinstelling (V.I.) of mutualiteit.

Wat is het remgeld?

Naast een honorarium per analyse, wordt per bloedafname ook steeds een forfaitair honorarium aangerekend. Elke analyse in het laboratorium omvat immers een geheel van manipulaties naast de analyse zelf (overhead kost of globale kost). Dat forfaitair honorarium wordt bepaald door het totaal aantal en het type testen: hoe meer (complexe) analyses worden uitgevoerd, hoe hoger het forfaitair honorarium zal zijn (lees hier meer). Er zijn 4 schijven waarin dat forfaitair honorarium kan vallen; vanaf de 2e schijf (B-waarde > 700), zal dit resulteren in remgeld. Dat wil zeggen dat het RIZIV (en dus uw mutualiteit) een deel van het forfaitair honorarium niet terugbetaalt, en dat wordt vervolgens als remgeld aan de patiënt aangerekend.

Wanneer wordt een analyse niet terugbetaald?

 • Er bestaat geen nomenclatuurnummer voor de analyse (analyse wordt nooit terugbetaald) (bv PSA in screening, urinestick)
 • De analyse wordt slechts een aantal keer per jaar terugbetaald (bv Vitamine D niet meer dan 1x/jaar, Vitamine B12 niet meer dan 1x/jaar, PSA in opvolging niet meer dan 2x/jaar)
 • Een bepaalde combinatie van testen wordt niet terugbetaald (bv lipase en amylase, TSH, samen met FT4 en FT3 als er geen afwijkingen zijn, ...)
 • U voldoet niet aan bepaalde voorwaarden (bv een analyse wordt alleen terugbetaald bij specifieke aandoeningen of de terugbetaling is beperkt op basis van de leeftijd)

Een lijst van niet-terugbetaalde analyses kan u hier terugvinden. Voor niet-terugbetaalde analyses wordt een pseudo-nomenclatuurnummer vermeld op de factuur.

Terugbetaling

De meeste routine, maar ook gespecialiseerde bepalingen in de klinische biologie genieten zogenaamde terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering (mutualiteit). Hiervoor dient voldaan te zijn aan bepaalde regels, welke per test vastgelegd worden door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze regels worden door laboratoria toegepast bij het opmaken van uw factuur.

Om terugbetalingsregels correct te kunnen toepassen dient uw arts uw mutualiteitsgegevens op het aanvraagformulier te vermelden bijvoorbeeld door middel van een mutualiteitsvignet.

Naast de klassieke terugbetaling, zijn er personen die recht hebben op verhoogde tussenkomst van de mutualiteit. Het zogenaamde W.I.G.W.-statuut. Dit statuut kan worden toegekend aan:

 • Weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen en aan de personen die zij ten laste hebben.
 • Kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag.
 • Personen die recht hebben op het bestaansminimum of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de personen die zij ten laste hebben.
 • Personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor gehandicapten en de personen die zij ten laste hebben.

Het W.I.G.W.-statuut of de voorkeursregeling moet u aanvragen bij uw ziekenfonds.

Wat is een derdebetalersregeling?

In ons land is de zogenaamde ‘derdebetalersregeling’ van toepassing. Deze zorgt ervoor dat u slechts 'uw deel' van de kosten rechtstreeks betaalt aan het labo en dat het aandeel voor de ziekteverzekering rechtstreeks door de mutualiteit met het labo wordt geregeld.

Wat betekent "nomenclatuur" en wat zijn "RIZIV-regels"?

De waarde die toegekend wordt aan elke uitgevoerde bepaling op een factuur wordt berekend aan de hand van de zogenaamde B-waarde welke vastgelegd wordt door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Of de kostprijs voor deze analyse gedragen wordt door de mutualiteit of de patiënt en dus met andere woorden al of niet terugbetaald is, wordt geregeld door verschillende soorten RIZIV-regels:
Diagnoseregels: de test zal enkel terugbetaald worden als voldaan is aan de voorwaarde gesteld in de diagnoseregel. De voorwaarden kunnen slaan op:

 • Bekwaamheid prestatair
 • Bekwaamheid aanvrager: testen worden soms enkel terugbetaald indien de aanvrager een bepaalde specialisatie kan voorleggen.
 • Eigenschappen van de uitgevoerde analyse: vb. methode
 • Eigenschappen van de patiënt: bepaalde aandoening, leeftijdscategorie...
 • Het feit of een analyse in het verleden als eens is terugbetaald (maximaal aan keer per jaar of jaren)

Cumulregels: de test wordt NIET terugbetaald indien deze op éénzelfde afnameaanvraag samen voorkomt met een bepaalde andere test.
Maximumregels: een test wordt maximaal een aantal keren terugbetaald per afname binnen hetzelfde jaar.
Raadpleeg onze 'Informatiefiche' voor een overzicht van de voornaamste diagnoseregels of consulteer de website van het RIZIV voor meer uitgebreide informatie.

Wat zijn de betaalvoorwaarden?

 1. De aanrekening van facturen aan de patiënt gebeurt conform de KB's betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
 2. Alle klachten dienen op straffe van verval schriftelijk of per e-mail ingediend te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Bij gebreke aan betaling op de aangegeven vervaldatum heeft de patiënt recht op één gratis aanmaning. Indien het e-mailadres van de patiënt gekend is bij Labo Maenhout, zal deze aanmaning per e-mail worden opgestuurd.

Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn in deze eerste aanmaning zullen volgende kosten verschuldigd zijn:

- Intresten op de openstaande som aan de intrestvoet zoals die bepaald wordt voor betalingsachterstand bij handelstransacties (artikel 5 wet 02/08/2002) vanaf de datum van de eerste aanmaning;

- Een schadebeding gelijk aan 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR; een schadebeding gelijk aan 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is; een schadebeding gelijk aan 65,00 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is.

 1. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn in de eerste gratis aanmaning, heeft Labo Maenhout het recht het dossier over te maken aan een professioneel schuldinvorderaar naar keuze.
 2. In het geval Labo Maenhout enig bedrag verschuldigd zou zijn aan de patiënt (consument), kan de patiënt eveneens de bovenvermelde schadevergoedingen (cfr. art. 3.3.) eisen indien Labo Maenhout niet zou betalen binnen de aangegeven termijn gesteld in de eerste aanmaning.